Danıştay Kararı kapsamında 2019 Yılı Faaliyetlerine Yönelik Ek Akademik Teşvik Başvuruları

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkânı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile bildirilmiştir.

İlgililere başvuru imkânı tanınması kararına istinaden;

 

2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin 2020 yılı başvurularına yönelik olarak

  1. a) İlgili yıl itibari ile puanı 30 un altında kalmış olup, 2018 yılı Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre yapılacak hesaplamalarda 30 puanın üzerine çıkan personelin, dosyalarının tümünü hazırlayarak,
  2. b) İlgili yıl itibari ile 30 puanı aşarak akademik teşvik ödeneğinden faydalanan ancak 2018 yılı Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre daha yüksek puan alması gerekenlerin, sadece puan farkını oluşturan kanıtlayıcı belgelerle birlikte (2019 yılında başka bir yükseköğretim kurumunda çalışanların akademik teşvik ödeneği net puanlarını kanıtlaması şartıyla) başvuru yapabilecektir.
  3. c) YÖKSİS sistemi 2019 yılına ait faaliyetleri puanlamaya açık olmadığından dolayı faaliyet puanları ekte verilen 2018 yılı yönetmeliğine uygun bir şekilde başvuran tarafından hesaplanarak beyan formuna yazılacaktır.

 

Yönetmelik değişikliğine neden olan maddeler şunlardır;

1- Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları,

2- İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları,

3- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları,

4- Değerlendirmeye alınan proje tiplerinde yer alan değişiklikler

 

Takvim

2018 Akademik Teşvik Yönetmeliği

2018 ve 2020 Yönetmelik Karşılaştırma

Birim Akademik Teşvik Basvuru İnceleme Komisyonu Gerekçeli Raporu

Birim Akademik Tesvik Başvurusu İnceleme Komisyonu Karar Tutanagi

Kontrol Listesi

Örnek Hesaplama

ULAKBİM 2019 Dergi Listesi Dergi Puanı

Akademik Teşvik Ödeneği 2019 BaşvurularınaYönelik Danıştay Kararına İlişkin Oluşturulan Süreç Takvimi

Akademik Teşvik İtiraz Formu

Akademik TeŞvik Ödenegi Ön Değerlendirme Tablosu

Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu

Bilgi Notu

TR