ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C.

MALATYA

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite tarafından sağlanan imkânlardan öğrencilerin eşit ve düzenli olarak yararlanmasını bütçe imkânları çerçevesinde sağlamaktır.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci topluluklarının kuruluşu, işleyişi, faaliyet alanları, aralarındaki işbirliği ve koordinasyon ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılacak destekleri kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönergeye, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 46. ve 47. Maddeleri ile oluşturulan “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” dayanak teşkil etmektedir.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönergede geçen;

 

a.) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

 

b.) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

 

c.) Daire Başkanlığı: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

d.)Yürütme Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu

 

e.)Topluluk: Bu yönetmeliğe uygun olarak kurulan öğrenci topluluklarının her birini tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

 

Toplulukların Kuruluşu, Görevleri, Organları ve Fesihleri

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu

 

Madde 5- Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Rektörlük Makamınca görevlendirilen Topluluklar Koordinatörünün katılımı ile oluşturulur.

 

Görevleri:  

 

Toplulukların kurulması için yapılan başvuruları değerlendirerek 15 gün içinde kurulumu karara bağlar.

Öğrenci topluluklarının faaliyet programlarını ve bütçelerini onaylar, evraklarının düzenli tutulup tutulmadığını denetler.

Toplulukların etkinliklerinin sergilenmesini ve genel eşgüdümünü sağlar.

Öğrenci topluluklarının ihtiyaçlarının kaynaklar ölçüsünde karşılanmasını sağlar.

Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu etkinlik konusunda onaylamadığı veya üniversite genelinde tek olması gereken veya belirli uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek isteyen toplulukların kuruluşuna izin vermeme hakkına sahiptir.

Her yarıyıl sonunda topluluk çalışma raporunu inceler. Amacı dışında üniversite içinde veya dışında izinsiz etkinlik gerçekleştiren, amaçları doğrultusunda yeterli etkinlikte bulunmayan, siyasi ve ideolojik etkinlikte bulunan öğrenci topluluklarını uyarır. Gerekli gördüğü Öğrenci Topluluklarının kapatılmasına karar verir.

 

Toplulukların Kuruluşu

 

Madde 6- Öğrenciler, topluluk kuruluşu ve işleyişi ile ilgili ilk başvuruyu Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu sekretaryasına yaparlar.

 

Madde 7- Öğrenciler Madde 1’de belirtilen amaçlar doğrultusunda topluluk kurulabilmek için;

 

a.) Akademik danışmanın kimlik bilgilerini,

 

b.) 7 kişiden oluşan kurucu yönetim kurulu üyelerinin; öğrenci kimliklerinin birer örneğini

 

c.) En az 15  (On Beş) kişiden oluşan üyelerinin üyelik kayıt formlarını, (Akademik danışman tarafından onaylanmış).

 

d.) Topluluk tüzüklerini

 

e.) Yıllık yapacakları faaliyet programlarını

 

Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna verirler.

 

Madde 8- Yeni kurulan topluluklar kurulduktan sonra 30 gün içinde genel kurullarını yaparlar. Daha önceden kurulmuş ve faaliyet gösteren topluluklar bir sonraki eğitim döneminde yapacakları faaliyetleri planlamada zaman kaybetmemek açısından genel kurullarını eğitim yılı sonunda haziran ayının son iki haftası içinde yaparlar.

 

Madde 9- Kurucu Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için öğrencin

 

a.)  Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencisi olması

 

b.)  Disiplin cezası almamış olması,

 

d.) Kayıtlı olduğu bölümün eğitim süresini fakültelerde bir eğitim yılı, meslek yüksek okullarında bir sömestrden fazla geçirmiş olmaması

 

e.)  Başka bir öğrenci topluluğunun yönetim kurulu üyesi olmaması,

 

f.) Herhangi bir siyasi parti, sendika veya kamuya yararlı dernekler dışındaki herhangi bir kuruma üye olmaması,

 

g.) Daha önce herhangi bir toplulukta bir dönemden fazla yönetim kurulu üyesi olmaması gerekir.

 

Topluluk Organları

 

Genel kurul:

 

Madde 10- Genel Kurul en az 27 (Yirmi yedi) kişiden oluşur.

 

Madde 11- Genel kurul üyesi olabilmek için;

 

Üniversite öğrencisi olmak,

Başvurusunun topluluk akademik danışmanı ve topluluk yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

Üyeliğe kabul Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulunun onayı ile tamamlanır.

 

Yönetim Kurulu:

 

Madde 12-  Yönetim kurulu 7 (yedi) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.

 

Madde 13- Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken her üye için ayrı oylama yapılır. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için her bir üyenin toplam üye sayısının % 75’inin oyunu alması gerekir.  Yönetim kuruluna seçilenler en geç 7 (yedi) gün içinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımını yapar ve yönetim kurulunu oluştururlar. Yapılan seçim ve toplantılar akademik danışmanın nezaretinde yapılır ve sonuçlar tutanakla en geç 7 (yedi) gün içinde Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna iletilir.

 

Madde 14- Yönetim kurulunun görev süresi 1 (bir) yıldır. Bu kurul bir sonraki dönem başında topluluğun ilk genel kurul toplantısını yapmaktan da sorumludur. Yeni yönetim kurulunda önceki yönetim kurulu üyelerinden en fazla üç kişi bulunabilir.

 

Madde 15- Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu, Akademik Danışman değişikliği yapabilirler. Değişiklik için Yürütme Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

 

Belgeler:

 

Madde 16- Her toplulukta bulundurulması ve gerektiğinde Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna gösterilmesi zorunlu belgeler şunlardır;

 

  1. a) Karar defteri

 

  1. b) Demirbaş eşya defteri

 

  1. c) İletişim formu

 

Topluluğun feshi:

 

Madde 17- Toplulukların feshini gerektiren durumlar;

 

Yönetim kurullarını belirtilen süre içinde oluşturamayan topluluklar dağılmış sayılırlar.

Topluluğun kuruluşundan sonra yönetim kurulu üye sayısının herhangi bir sebepten dolayı beş ya da daha az sayıya düşmesi halinde feshedilmiş sayılır.

Topluluk Genel Kurulu 2/3 çoğunlukla topluluğun feshine karar verebilir. Genel Kurul toplanamadığı durumlarda Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu topluluğun feshine karar verebilir.

 

Madde 18- Topluluğun feshi ya da dağılması halinde, yerine 6 (Altı) ay içinde aynı ad altında veya aynı konuda farklı bir ad altında başka bir topluluk kurulamaz.

 

Madde 19- Feshedilen bir topluluğun, fesih nedenine bakılmaksızın, yönetim kurulu üyeleri iki yıl süreyle herhangi bir topluluğun yönetim kurulunda görev alamaz, bir yıl süreyle genel kurulunda bulunamazlar.

 

Akademik danışman:

 

Madde 20- Her topluluğun bir akademik danışmanının olması zorunludur. Akademik danışmanın görevlendirilmesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulunun onayı ile olur.

 

Madde 21- Akademik danışmanlar sorumlusu oldukları toplulukların düzenlediği her etkinlikte bulunmak zorundadır. Akademik danışmanlar görevlerinden dolayı Daire Başkanlığına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar.

 

Topluluk faaliyetleri:

 

Madde 22- Topluluklar faaliyet gösterdikleri alanda bir akademik yıl içinde en az üç faaliyet yapmak zorundadırlar.

 

Madde 23- Topluluklar her dönem başında danışman tarafından onaylanan dönemlik faaliyet planlarını ve bütçe tekliflerini (en geç 30 gün içinde) Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna sunarlar.

Madde 24- Topluluklar, dönem başında belirlediği faaliyet programı dışında yeni bir etkinlik gerçekleştirmek istediğinde 15 gün önceden yürütme kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Yürütme Kurulu gerekli incelemeyi 5 gün içinde yaparak, sonucu ilgili topluluk danışmanına iletir.

 

Madde 25- Topluluk üyeleri topluluğun faaliyet alanında kişisel etkinlik düzenleyemezler. Topluluklar belirledikleri faaliyet alanı dışına çıkamazlar ve diğer toplulukların tüzüklerinde belirttikleri faaliyet alanlarında etkinlikte bulunamazlar.

 

Madde 26- Topluluklar ortak faaliyet düzenleyebilirler.

 

Madde 27- Aynı faaliyet alanında birden fazla topluluk kurulamaz. Benzer uğraş alanları ve amaçları olan topluluklar ortak bir topluluk adı altında birleştirilir

 

Madde 28- Topluluklar, tüzel kişilik olarak; siyasi parti, dernek, sendika vb. yapılanmaların desteklenmesi amacıyla gösteri ve açıklama yapamazlar.

 

Madde 29- Topluluklar bölünmeye, kutuplaşmaya ya da ötekileştirmeye neden olacak türden kavramları topluluk adı olarak kullanamaz ve bunları çağrıştıran türden faaliyette bulunamazlar.

 

Madde 30- Yapılacak faaliyetlerin uygulanmasından ve denetlenmesinden başta akademik danışman olmak üzere, topluluk başkanı ve yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

 

Madde 31- Topluluklar akademik danışmanın teklifi ve yürütme kurulunun onayı olmadan faaliyet düzenleyemezler ve kendilerine tahsis edilmemiş mekânları izinsiz kullanamazlar.

 

 TOPLULUK GELİRLERİ

 

Madde 32 -Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar

Ancak Akademik danışmanın teklifi ve Daire Başkanının oluru ile sponsor firma bularak etkinliklerine mali kaynak sağlayabilirler

Herhangi bir etkinlik için katılım ücreti toplanması gerektiği durumlarda elden para toplanamaz. Katılım ücreti Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları hesabına yatırılır

 

Madde 33- Topluluklar her öğretim yılı sonunda 15 Haziran tarihine kadar dönem içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili bir çalışma raporunu öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna sunarlar. Bu raporda bu etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları da belirtirler.  Faaliyet raporuna yapılan etkinliklerin fotoğraflarını da eklerler. Bu faaliyet raporunu vermeyen topluluk kapatılır.

 

Madde 34- Topluluğun kullanımına verilen demirbaş, sarf malzemeler vb. nitelikteki eşyaların kullanılması ve korunmasından yönetim kurulu başkanı ve tüm yönetim kurulu üyeleri sorumludur

 

Üniversite tarafından topluluğun kullanımına sunulmuş demirbaş eşyalar listesi zimmet karşılığında topluluk başkanına teslim edilir. Topluluk başkanı, akademik yılsonunda üzerindeki zimmetli eşyayı Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu Sekreteryasına zimmet karşılığı vermek zorundadır. Bu teslimde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde hasarlı ya da eksik demirbaş eşyalar, topluluk Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tazmin edilir.

 

Madde 35- Topluluk üyeleri öğrenci topluluğu ile ilgili faaliyetlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

 

Yazılı olarak Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna bildirilmemiş ve onay alınmadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş topluluk etkinliklerinin tespit edilmesi halinde izinsiz etkinlikte bulunan topluluğun etkinliği o dönem için durdurulabilecek ya da kapatılabilecektir.

 

Madde 36- Yeni kurulan topluluklar ile halen faaliyette bulunan topluluklar kuruluşlarını ve faaliyetlerini bu yönergeye göre düzenlerler.

 

Madde 37- Her topluluk aşağıdaki asgari başlıkları taşıyan topluluk tüzüğünü oluşturmak zorundadır.

 

Kuruluş

Topluluğun Amacı

Topluluğun Görevleri

Topluluğun Sorumlulukları

Topluluğun Yetkileri

Üyelik

Topluluğun Organları ve Görevleri

 

Madde 38- Daha önce yürürlükte olan öğrenci topluluk çalışma esasları, yönergeler, vb. düzenlemelerin tamamı bu yönergenin onaylandığı tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmış sayılırlar.

 

Madde 39- Bu yönerge hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü yürütür ve uygulama esaslarını denetler.

 

Madde 40- Bu yönerge Malatya Turgut Özal Üniversitesi senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

TR